Zodpovedné cestovanie

Zodpovedné cestovanie

Uvedomujeme si, že cestovanie má vplyv na životné prostredie, prírodné zdroje aj miestne komunity. Pristupujeme preto k tejto problematike zodpovedne a jej dopady sa snažíme v čo najväčšej možnej miere minimalizovať. V prvom rade neorganizujeme a nepodporujeme masový turizmus. Pre tých, ktorí nechcú využívať leteckú dopravu, ponúkame skvelé zážitkové zájazdy aj u nás doma na Slovensku. V rámci zahraničných pobytov optimalizujeme lety tak, aby boli hlavne čo najkratšie a priamo v destináciách sa snažíme využívať hromadnú dopravu. Vyhýbame sa jednorazovým obalom, mininimalizujeme tvorbu odpadov a separujeme. Snažíme sa neplytvať a neznečisťovať lokálne prírodné zdroje a podporovať miestnych poskytovateľov produktov a služieb. Nepodporujeme aktivity, pri ktorých by trpeli zvieratá, alebo bolo s nimi zle zaobchádzané. Rešpektujeme kultúru, tradície a zvyky v lokalitách, ktoré navštevujeme a podporujeme zachovanie ich jedinečnosti. Z každého nášho predaného zájazdu spoločne s našimi zákazníkmi finančne prispievame do Nadačného fondu Fulmaya. Z jeho prostriedkov budeme podporovať ochranu prírody v národných parkoch na Slovensku a to najmä prostredníctvom udržateľného prírodného turizmu. Nie je nám totiž jedno, aký svet tu po nás zostane.

Nadačný fond Fulmaya

V rámci našich aktivít zameraných na zodpovednejšie cestovanie sme zriadili Nadačný fond Fulmaya. Jeho účelom je podporovať zachovanie a rozširovanie území divokej prírody na Slovensku a chrániť naše národné parky. Prostredníctvom udržateľného prírodného turizmu chceme priamo pomáhať najmä v jedinečnom Národnom parku Poloniny na severovýchode Slovenska. Naším odborným partnerom v Poloninách a zároveň garantom efektívneho a transparentného využívania prostriedkov fondu je Nadácia Aevis, ktorá v tomto území dlhodobo aktívne a úspešne pôsobí.

Prírodný turizmus vnímame ako perspektívny nástroj, vďaka ktorému môžu regióny v chránených územiach ekonomicky prosperovať a zároveň si môžu zachovať svoje prírodné hodnoty. Je to riešenie, ktoré má reálnu šancu minimalizovať negatívne dopady napr. ťažby dreva na lesné ekosystémy, či dopady masového turizmu na miestne komunity. Je organizovaný pre malé skupiny návštevníkov a zabezpečovaný lokálnymi poskytovateľmi služieb vrátane sprievodcov. Ponúka autentické zážitky prostredníctvom pobytu v prírode, túlania sa krajinou, pozorovania voľne žijúcich zvierat, prespávania pod hviezdnou oblohou či spoznávania kultúry miestnych ľudí. Do nadačného fondu budeme prispievať spoločne s našimi zákazníkmi sumou 30 EUR z každého predaného zájazdu. Účastník prispeje sumou 20 EUR a my pridáme ďalších 1 O EUR. Prispieť môže zároveň aj ktokoľvek iný prostredníctvom našej darcovskej stránky. Prostriedky fondu budú použité najmä na aktivity zamerané na rozvoj prírodného turizmu v Poloninách. Podporíme najmä miestnych sprievodcov a poskytovateľov súvisiacich služieb, rozširovanie ponuky pobytov v divočine, doplnenie chýbajúcej turistickej infraštruktúry ako aj konkrétne ochranárske aktivity v tomto území.

*Príspevok je určený do Nadačného fondu Fulmaya zriadeného v rámci neziskovej iniciatívy spoločnosti Fulmaya travel a Nadácie Aevis za účelom podpory zachovania a rozširovania území divokej prírody na Slovensku a ochrany národných parkov. Tento príspevok nie je príjmom spoločnosti Fulmaya travel. Prostriedky z fondu budú použité najmä na aktivity zamerané na ochranu prírody prostredníctvom udržateľného prírodného turizmu. Účastník prispieva do fondu sumou 20 EUR a spoločnosť Fulmaya travel k tomu pridáva ďalších 10 EUR. Viac informácií o Nadačnom fonde Fulmaya je zverejnených na www.fulmayatravel.com